Proje Hakkında

GÜÇLENDİR

Engeli Olan Bireyleri Etkili Afet Yönetimi Aracılığıyla Güçlendirme

2020-1-TR01-KA204-094078

Afetlerin türleri, nedenleri ve sonuçları çeşitli doğal nedenlerden dolayı farklılaşmaktadır. Son yıllarda, farklı etkenlerin neden olduğu doğal afetler Avrupa’nın birçok yerinde insanların maddi zararları, ekonomik kayıpları, ve duygusal refahı açısından yaşam, mülkiyet ve altyapı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Afetin etkisini azaltmanın en önemli yolu ölüm, yaralanma ve psikolojik stres riski altında olan insanların savunmasızlığını azaltmaktır.

Doğal afetler görme, işitme ve hareket kabiliyeti kısıtlı bireyler ve bakım verenlerinin üzerinde daha fazla etkiye sahiptir. 2004-2014 yılları arasında hazırlanmış raporlar engeli olan kişilerin engeli olmayanlara kıyasla doğal afetlerde 2 ile 4 kat daha fazla etkilendiğini göstermektedir (Report on 2011 Disaster of Japan). Bu orantısız etkinin altında yatan sebep, kurumların veya yetkililerin bu insanların savunmasızlığına odaklanma, onları çaresiz olarak gösterme ve felaketlerle başa çıkma konusundaki bilgi ve becerilerini göz ardı etme eğiliminde olmalarıdır. Bu tür yanlış anlamalar engeli olan bireylerin dışlanmasına neden olabilmektedir.

BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin (UNCRPD), 11. ve 322. maddeleri engeli olan kişilerin ve ailelerinin afet yardımı, acil müdahale ve afet riskini azaltma stratejilerinden yararlanmasını ve bunlara katılmasını gerektirir. BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesinin özellikle 11. Maddesi ile Taraf Devletlerin engeli olan bireylerin haklarının güvence altına alınmasını, risk, insani acil durumlar ve doğal afetlerde engeli olan bireylerin korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla uluslararası insani hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirleri alması yasal yükümlülük olarak belirlenmiştir.

BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme ile uyumlu olarak, Avrupa Engellilik Stratejisi (2010-2020) de acil ve insani yardım alanında erişilebilirlik de dahil olmak üzere engeli olan bireylerin ihtiyaçları konusunda farkındalığı arttırmayı ve engeli olan kişilerin ve ailelerinin AB ve Üye Devletlerin dış eylemlerinde haklarını teşvik etmeyi amaçlayan engelsiz bir Avrupa oluşturmaya yönelik verilmiş bir taahhüttür. Ayrıca, 2020 sonrası AB Engellilik Stratejisi hakkında hazırlanan kararla engeli olan bireylerin ve bakım verenlerinin  anlamlı bir şekilde dahil edilmesini ve katılımını teşvik etmede etkili olacak öncelikler belirlenmiştir.

Komisyona göre afet yönetimi döngüsü (önleme, müdahale ve kurtarma), tüm ilgili taraflar dahil olmak üzere kapsayıcı afet yönetimi planlamasında iş birliği, engeli olan bireyleri ve bakım verenlerini afet yönetimi hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, afetlere karşı direncin ve engeli olan bireylerin ve bakım verenlerinin öz dirençlerinin artırılmasına yönelik ayrımcılık yapmama ilkesinin uygulanması gerekliliği giderek daha önemli hale gelmektedir.

2014 yılında UNISDR tarafından uygulanan “Engellilik ve Afetlerle Yaşamak” küresel anketinden elde edilen sonuçlar ve diğer birçok çalışma engeli olan bireylerin afetlere karşı dayanıklılık oluşturmada hala önemli bir temsili olmadığını, katılımcıların sadece küçük bir yüzdesinin Avrupa’daki afet yönetimi programlarından haberdar olduğunu ve çoğunluğun bu programlara dahil olma arzusunu ifade ettiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle engeli olan bireylerin ve bakım verenlerinin afet yönetimi döngüsüne aktif bir şekilde dahil edilmesinin önemli olması sebebiyle engeli olan bireylerin, bakım verenlerinin ve diğer ilgili tarafların eğitimi ve bilinçlendirilmesi bir kez daha öne çıkan ve tekrarlanan bir önceliktir. Sonuç olarak afet yönetiminde engeli olan bireylerin ve ailelerinin katılımını, dahil edilmesini ve engelliliğin afet yönetiminde yaygınlaşmasını sağlama konusunda ulusal, bölgesel ve küresel düzeydeki sistemler arasında eşitsizlikler bulunmaktadır.

EMPOWER projesinin amaçları şu şekildedir:

Etkili afet yönetimi yoluyla engeli olan bireyleri güçlendirme;
Engeli olan bireylerin ve bakım verenlerinin afetlerin artan riskleri konusunda farkındalığını artırma;
Engeli olan bireylerin ve bakım verenlerinin Erişilebilir Öğrenme Platformu’nda yer alacak eğitim içerikleri ve erişilebilir öğrenme materyalleri aracılığıyla doğal afetlere hazırbulunuşluklarını artırma;
Engellilik ve afet yönetiminden sorumlu yetkililerin, politika yapıcıların, engeli olan bireylerle çalışan profesyonellerin ve sivil savunma gönüllülerinin engellilik ve afet yönetim döngüsü konusundaki farkındalıklarını artırma,
Toplumun genelinde afete hazırlık kültürü oluşturma;
Engelliliği afet yönetim döngüsünde yaygın hale getirme;