Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις

Σε κάθε χώρα εταίρο, θα πραγματοποιηθεί πολλαπλασιαστική εκδήλωση με τη συμμετοχή ενδιαφερομένων, εθνικών συμβουλευτικών μελών, ατόμων με αναπηρίες, άτυπων φροντιστών, επαγγελματιών
φροντιστών, εμπειρογνώμονων, επαγγελματιών, εθελοντών στην πολιτική προστασία, τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ανθρώπους με αναπηρία και τη διαχείριση καταστροφών, καθώς και την κοινότητα γενικότερα.