Οργανισμοί συνεργατών

Διοίκηση της Κωνσταντινούπολης

 

Η Δίοικηση της Κωνσταντινούπολης (GOI) είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση και την εποπτεία της γενικής διοίκησης στην Κωνσταντινούπολη. Η Διοίκηση της Κωνσταντινούπολης εφαρμόζει οδηγίες και εντολές από υπουργεία που διασφαλίζουν την έκδοση κυβερνητικών αποφάσεων και την εφαρμογή νόμων και κανονισμών. Η GOI είναι η ανώτατη διοικητική αρχή στην πόλη και υπηρετεί σε διάφορες πεδία με περίπου 300 δημόσιους υπαλλήλους.

Εθνικά και διεθνή έργα εκτελούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Γραφείο Εξωτερικών Σχέσεων για λογαριασμό της Διοίκησης της Κωνσταντινούπολης. Προτεραιότητα δίνεται στη στήριξη μειονεκτικών ομάδων, όπως άτομα με αναπηρία, μετανάστες, NEET και άνεργοι ενήλικες στο πλαίσιο των έργων. Σε αυτό το πλαίσιο, η GOI συνεργάζεται με διάφορα δημόσια ιδρύματα, πανεπιστήμια, κέντρα κατάρτισης, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και ΜΚΟ για νέους και ενήλικες. H GOI παρέχει εκπαίδευση σε θέματα που απαιτούνται μέσω του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Continuing Education Service).

Επαρχιακή Διεύθυνση Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κωνσταντινούπολης

Η Επαρχιακή Διεύθυνση Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κωνσταντινούπολης είναι το τοπικό όργανο του Υπουργείου Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση και την εκτέλεση πολιτικών για γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα με ειδικές ανάγκες, μάρτυρες και οικογένειες βετεράνων πολέμου. Η Επαρχιακή Διεύθυνση Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της Κωνσταντινούπολης εκτελεί, εφαρμόζει και προσφέρει κοινωνικές υπηρεσίες για μειονεκτούσες ομάδες που χρειάζονται ή / και αναζητούν προστασία, φροντίδα, εξέταση, εκπαίδευση, καθοδήγηση, αποκατάσταση οπως αναφέρεται παραπάνω. Τα διάφορα υποκαταστήματα όπως το αυτό της εξυπηρέτησης παιδιών και νέων, το Υποκατάστημα εξυπηρέτησης ηλικιωμένων, το Υποκατάστημα εξυπηρέτησης ανθρώπων με αναπηρία, η Υπηρεσία Υιοθέσίας και Ανάδοχης Οικογένειας, το Υποκατάστημα Βρεφονηπιακών σταθμών και Κέντρων Ημέρας, το Υποκατάστημα για υπηρεσίες Οικογένειας και Κοινότητας, το Υποκατάστημα για Γυνάικες και το Υποκατάστημα για Μάρτυρες και Βετεράνους πολέμου είναι τα κύρια όργανα της Διεύθυνσης.

Επίσης, παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε αυτές τις ομάδες μέσω 5557 ατόμων και 249 ιδρύματα; Κέντρα Κοινωνικής Υπηρεσίας, Ορφανοτροφεία, Παιδικά Σπίτια, Κέντρα Υποστήριξης Παιδιών, Κέντρο Πρόληψης και Παρακολούθησης Οικιακής Βίας, Ξενώνες Γυναικών, Κέντρα Συμβουλευτικής Αναπηρίας και Αποκατάστασης και Οικογένειας, Κέντρα Φροντίδας και Αποκατάστασης Ηλικιωμένων / Κέντρο Αναμονής, Κέντρο Μεταφοράς Νεολαίας για Ασυνόδευτα Παιδιά (με τη νέα κατάσταση, η Διεύθυνσή μας προσπαθεί να προσφέρει κοινωνική υπηρεσία σε οικογένειες προσφύγων.) Η Διεύθυνσή μας εκτελεί, εφαρμόζει και παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία την Κωνσταντινούπολη. Προσφέρουμε 2 κύριες υπηρεσίες α) Φροντίδα κατ ‘οίκον, β) Φροντίδα ημέρας και νυχτερινή φροντίδα ανάλογα την ανάγκη του αιτούντος.

Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης

Το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης (ITU) παραμένει διαχρονικά ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Τουρκία με περίπου 37.000 φοιτητές. Το ITU περιλαμβάνει 14 Σχολές, 43 Τμήματα, 6 Μεταπτυχιακά Ινστιτούτα, 99 προπτυχιακά και 179 μεταπτυχιακά προγράμματα. Ιδρύθηκε το 1773 ως το Imperial School of Naval Engineering, ITU είναι ένα εξέχον και πρωτοποριακό πανεπιστήμιο μηχανικής και αρχιτεκτονικής με πολλές καινοτόμες μελέτες στην επιστήμη, την τεχνολογία, την έρευνα και την ανάπτυξη.

Το ITU αποτελείται κυρίως από σχολές μηχανικής και ερευνητικά εργαστήρια, που συνεργάζονται στενά με επιχειρήσεις και άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους. Το πανεπιστήμιο διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας σε βιομηχανίες, κέντρα διαχείρισης, κυβερνητικούς φορείς, εν συντομία, σε ολόκληρη την κοινωνία. Για να γίνει αυτό, το ITU έχει δημιουργήσει πολλά πάρκα Techno-Science, κέντρα επώασης, κέντρα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο, το ITU προσφέρει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους μαθητές να οικοδομήσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στα επαγγέλματά τους, να βελτιωθούν, να αναζητήσουν ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και να πραγματοποιήσουν ερευνητικά έργα.

INFODEF

Το INFODEF, Ινστιτούτο Προώθησης Ανάπτυξης και Κατάρτισης, είναι ένα ιδιωτικό και ανεξάρτητο κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, του οποίου η αποστολή είναι να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας. Το κέντρο σχεδιάζει και αναπτύσσει καινοτόμα εργαλεία, μεθοδολογίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις και επιτρέπουν την πρόβλεψη και την προώθηση των απαραίτητων αλλαγών για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων φορέων και γενικών στόχων της κοινωνίας.

Το INFODEF υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων και την παιδαγωγική καινοτομία σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας από τους κύριους τομείς εμπειρογνωμοσύνης του INFODEF είναι ο σχεδιασμός καινοτόμων μεθοδολογιών και μέσων για την υποστήριξη του έργου των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους, όπως νέοι, μετανάστες, ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, άτομα με αναπηρίες, κρατούμενοι και άλλες μειονεκτούσες ομάδες.

Σύλλογος “Η Foundation”

Ο σύλλογος ” H Foundation “είναι ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1991. Η αποστολή του συλλόγου είναι να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για άτομα με ειδικές ανάγκες και για μειονεκτούντα άτομα. Η ένωση προσφέρει μαθήματα για επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες, για επαγγελματίες της υποδοχής (ρεσεψιόν) που έρχονται σε επαφή με άτομα με αναπηρία και τους γονείς τους, αλλά και μαθήματα για γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία.

Με την πάροδο του χρόνου, η ένωση μας έχει αναπτυχθεί και εφαρμώσει πολλές εκστρατείες για την ένταξη παιδιών και νέων με σωματικές αναπηρίες στο γενικό σχολείο και εκστρατείες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με σωματικές αναπηρίες. Ο σύλλογος χρησιμοποιεί τις πιο επίκαιρες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας / μάθησης, παρέχοντας στους δικαιούχους πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και “ανάμεικτης” μάθησης.

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΙΕΚΕΠ) ιδρύθηκε το 1990, είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που λειτουργεί στην περιοχή της Αττικής ως διαπιστευμένο κεντρο επαγγελματικής κατάρτισης (αρ. 12101107 από το Υπουργείο Απασχόλησης της Ελλάδας). Το ΙΕΚΕΠ έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (περισσότερα από 600 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης / πάνω από 200.000
ώρες επαγγελματικής κατάρτισης / περισσότεροι από 12.000 εκπαιδευόμενοι) καθώς και διαδικασίες διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης. Από το 1995, το ΙΕΚΕΠ έχει συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα έργων, προγραμμάτων και έρευνας στους τομείς της επαγγελματικής καθοδήγησης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κοινωνικής ένταξης.

Το ΙΕΚΕΠ παρέχει υπηρεσίες κατάρτισης για όλες τις κατηγορίες φοιτητών ΕΕΚ, αλλά και συγκεκριμένα μαθήματα αφιερωμένα σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες όπως ΝΕΕΤ, άνεργοι νέοι, μετανάστες, γυναίκες – θύματα βίας και νεαροί παραβάτες. Το ΙΕΚΕΠ, εφαρμόζει μεθοδολογίες εκπαίδευσης / συμβουλευτικής, στοχεύοντας στην υποστήριξη των SVGs για να αποκτήσουν θέληση και επιμονή, να αυξήσουν τη λειτουργικότητα και την αυτάρκεια τους. Το ΙΕΚΕΠ αξιοποιεί πολλές νέες μεθόδους και εργαλεία που έχουν ως επί το πλείστον να κάνουν με λεπτές (soft skills) δεξιότητες, επαγγελματικό προσανατολισμό και ένταξη.

The Centre Servisi Formazione

Το Centro Servizi Formazione άρχισε να λειτουργεί στην περιοχή της Παβίας το 1997, με σκοπό τη δημιουργία κοινωνικών έργων, επαγγελματικής κατάρτισης και σχολικής υποστήριξης.
Το Κέντρο έχει επεκταθεί σημαντικά, ιδίως με τη συμμετοχή σε σύνθετα έργα σε επαρχιακό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ομάδα του κέντρου μας αποτελείται από εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και τεχνικούς στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα. Οι κύριες δραστηριότητες είναι:

• Υπηρεσίες στην Εκπαίδευση
• Υπηρεσίες για εργασία
• Προσωπική, εκπαιδευτική και επαγγελματική καθοδήγηση
• Χώροι για ακρόαση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής ψυχολογίας
• Κοινωνική έρευνα και κοινωνικός σχεδιασμός
• Συστηματική Συμβουλευτική