Δραστηριότητες αξιοποίησης (Valorization Activities:)

Με σκοπό την επικύρωση και την αξιοποίηση του Εγχειριδίου Accessible Learning Hub και Inclusive Management Disaster, θα οργανωθούν συνεδρίες με τη συμμετοχή υπευθύνων χάραξης πολιτικής, αρχών, εμπειρογνωμόνων που έχουν εμπειρία στον τομέα της αναπηρίας και των καταστροφών και των ατόμων με αναπηρίες.